сряда, 25 януари 2023 г.

TSUKUBA BIENNALE 2022

 TSUKUBA BIENNALE 2022

October 18th - October 30th 2022


През октомври 2022 бях участник в Биенале Цукуба 2022, префектура Ибараки, Япония по покана на Цукуба Арт център, в лицето на артиста Такаши Икезава и куратора Мицуко Шинохара.
Творческият престой беше в рамките на 12 дни, включващ откриването на изложба с представяне на поканените автори в Арт музея в град Цукуба. В резултат на условията – добрата организация, комуникация и творчески обмен, реализирах над 60 работи - цикъл от колажи с различни видове хартия и други природни елементи. В изложбата участвах с 3 арт инсталации и 4 фотоса (размер 150х90см.) с теми, засягащи взаимовръзките човек-природа, тяхното осъзнаване и съпреживяване. 
Фотосите са благодарение на невероятния професионализъм на Славчо Славов, както и от личния ми архив.
Събитието се реализира благодарение на финансовата подкрепа на НФК / Национален фонд Култура, България по програма "Творчески стипендии" 2022.


Пред един от плакатите за Tsukuba Biennale 2022 => фотос на моя творба през погледа на  неповторимия фотограф Славчо Славов от 2017. Фото: Anita Gratzer / Austria/Japan

EN
Tsukuba Biennale 2022 poster
My participation is thanks to the invitation from Tsukuba Art Center and the financial support of НФК / Национален фонд Култура, България/National Culture Funf, Bulgaria, Creative Scholarships Program 2022 and special thanks to Slavcho Slavovthe photographer of this work - one of Tsukuba Biennale 2022 representative posters.
Фото: Anita Gratzer / Austria/Japan
EN

Art is awareness

I believe that the core of our sensibility exists in the mundane scenery and world of everyday life. There are moments when we can feel the awareness of its presence, and by touching those moments, we can discover things we have never seen or experienced before. That discovery has the power to transform the way we see ourselves, others, and the world.

We are all a step away from awareness. We believe this is a step toward awareness. And as artists express this awareness, we are working to create something that will lead the viewer to this experiential understanding (awareness). We would be more than happy if you could take a step toward this awareness by experiencing the works of the wonderful artists who have participated in this exhibition. I hope that you will start an activity to turn your mind to something. I would like you to know that everything is there in our very ordinary daily life.

Tsukuba Art Center

*** 

БГ

Изкуството е осъзнаване

Вярвам, че сърцевината на нашата чувствителност съществува в светската природа и света на ежедневието. Има моменти, в които можем да почувстваме съзнанието за присъствието му и докосвайки тези моменти, можем да открием неща, които никога не сме виждали или преживявали преди. Това откритие има силата да трансформира начина, по който виждаме себе си, другите и света.

Всички сме на крачка от осъзнаването. Вярваме, че това е стъпка към осъзнаването. И тъй като артистите изразяват това осъзнаване, ние работим, за да създадем нещо, което ще доведе зрителя до това разбиране чрез преживяване (осъзнаване). Ще бъдем повече от щастливи, ако можете да направите крачка към това осъзнаване, като изживеете творбите на прекрасните художници, които са участвали в тази изложба. Надявам се, че ще започнете дейност, за да насочите вниманието си към нещо. Бих искал да знаете, че всичко е налице в нашето съвсем обикновено ежедневие.

Арт Център Цукуба
***

1. COLLECTED TIME

Инсталацията СЪБРАНО ВРЕМЕ представя запечатани моменти от престоя ми в района на Tsukuba, Ibaraki Japan - първична реакция към мястото. Използвам налични и характерни за това време на годината природни материали, в съчетание с японска хартия и донесените от България конопени кълчища. Вплетените природни елементи в различните видове хартия съдържат късче информация за мястото и момента, сетивността към мига и състоянието на природата.  Срещата ми с хората, до които се докоснах, допринесе за светлия колорит в изграждането на цикъла от 60 работи с приблизителен размер 30х22см. Формата се самоопредели, зададен от ритъма на деня – поток от неподредени мисли и  усещане за изплъзващо се време, желание да уловя всеки момент от краткия ми престой в това вълнуващо споделяне.

Материал: микс от различни видове японска хартия, кълчища - грубо влакно от конопените стъбла, природни елементи, тел, лепило. Размери: 100х350х 180см.

EN

COLLECTED TIME

The instalation COLLECTED TIME presents captured moments from my stay in the Tsukuba area, Ibaraki Japan - primal reaction to the place. I use available natural materials, combined with paper and coarse hemp fibers brought from Bulgaria. The interwoven natural elements in the different types of paper contain a piece of information about the place, sensitivity to the moment and the state of nature. My meeting with the people I touched contributed to the light color in the construction of the cycle of 60 works. The format had self-determined, set by the rhythm of the day – a flow of untidy thoughts and a sense of time slipping away, a desire to capture every moment of my short stay in this exciting sharing.

Material: mix of different types of paper, hemp fibers, natural elements, wire, glue.


***

2. TRANSLATION / инсталация

Идеята се отключи при вида на изоставеното в гората отсечено, неизползвано и непотребно вече парче дърво. Въпреки външния си вид – корозирало и мокро, то все още внушаваше сила и дух. Върху дългата 8 метра чисто бяла хартиена лента използвах възможностите на техниката "frottage", за да съхраня в кратък фрагмент историята от живота на вече мъртвото дърво. Отпечатах текстурата на дълго използван дървен под, където ефектът на дъските беше подчертан от дългогодишното им използване. Прибавих този визуален ПРЕВОД от езика на природата към нашия спомен за Жертвоприношението на дървото в служба на човека.

Материал: дърво, японска хартия, графит. Размери: 160х750х55см.

EN

The idea was unlocked at the sight of the abandoned in the forest cut, unused and useless piece of wood. Despite its appearance - corroded and wet, it still exuded strength and spirit. On the long pure white strip of paper, I used the possibilities of the "frottage" technique to preserve in a short history life of the now dead tree. I printed the texture of a  long used wooden floor where the gain of the planks had been accentuated by many years of scrubbing. I added this visual TRANSLATION of the language of nature to our memory of the Tree Sacrifice in the serve of human.

Material: wood, Japanese paper, graphite
***

3. METAMORPHOSIS / инсталация

Използвам ПЛОДА на дивия кестен като обобщен образ на природата, която непрекъснато твори и възражда, за да ни радва, учи, храни и дава надежда. ХЛЯБЪТ е универсален символ във всяка култура. С тази храна от ръчно замесено тесто, пълня празните черупки на кестените. След изпичане, от бодливата обвивка на доскоро кухите ГНЕЗДАТА, набъбват и излизат нови форми - сюрреалистична симбиоза между два различни елемента. Новороденият ХЛЯБ е плод на нов контакт, на знаково взаимодействие между природата и човека – резултат, защитен от тръните на Природата и от нас самите.

Моята МЕТАМОРФОЗА е също част от процесите на трансформация, модификация и непрекъсната игра със съдържанието в нас самите.

Материал: бодливи обвивки на кестени от близката гора, изпечено тесто (брашно замесено с вода), конопени влакна, плод кестен,  кора на дърво, мумифицирани черупки от насекоми - етап на метаморфоза. Размери: 25х180х100.

EN

I use the FRUIT of the tree as a general image of nature creating to give and transmit to us. BREAD is a universal symbol in each culture. I fill with this food the already empty shells of the chestnuts. From the empty NESTS of the spiny shell, new forms swell and emerge - a surreal symbiosis between two different elements. The newborn BREAD is the fruit of the harmonious relationship between nature and man - a result protected from the thorns of Nature and from ourselves.
My METAMORPHOSIS is also part of the processes of modification, transformation and continuous play with the content within ourself.

Material: prickly skins of chestnuts from the nearby forest, baked dough (flour mixed with water), hemp, chestnut fruit, tree bark, mummified insect shells - stage of metamorphosis.
неделя, 23 февруари 2020 г.

WORKS 2019_NATURE PRINTING CYCLE


BG: Серията NATURE PRINTING е изпълнена в техника монопринт, маслени бои върху хартия. Всяка работа е уникална и не подлежи на тиражиране.

EN: The NATURE PRINTING series is made in technique monoprint, oil on paper. 
Each work is unique and non-replicable.


NATURE PRINTING II_20x14,5cm.

NATURE PRINTING III_21x15cm.

NATURE PRINTING IV_

NATURE PRINTING IX

NATURE PRINTING V

NATURE PRINTING VI

NATURE PRINTING VII

NATURE PRINTING VIII

NATURE PRINTING X_23x16cm.

NATURE PRINTING XI

NATURE PRINTING XII

NATURE PRINTING XIII

NATURE PRINTING XIV

NATURE PRINTING XV

NATURE PRINTING XVI